کتب و مقالات


سوابق پژوهشی:

مقالات:

 1. کیخا، احمدعلی و مسنن مظفری، مهدیه. (۱۳۹۳) تخصیص بهینه آب مخازن چاه نیمه بهبخش کشاورزی سیستان با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تصادفی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، دوره ۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۳، صفحه ۴۷-۶۲.
 2. نوبخت، مسعود و کیخا، احمدعلی. (۱۳۹۳) مدل سازی اقتصادی-زیستی مدیریت پایدار ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر، فصلنامه علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، در دست چاپ.
 3. محمدی، حمید؛ صبوحی صابونی، محمود؛ کیخا، احمدعلی و فرجزاده، زکریا. (۱۳۹۰) تعیینمکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد ۲۵، شماره ۴، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 4. صبوحی، محمود؛ خنجری، سمیه و کیخا، احمدعلی. (۱۳۸۹) بررسی کارایی مصرف آب در گلخانههای سیستان، مجله اقتصاد کشاورزی، جلد ۴، شماره ۳، ص.۱۰۲-۹۱.
 5. فهیمی فرد، سیدمحمد؛ کیخا، احمدعلی و سالارپور، ماشاءالله. (۱۳۸۸) پیش­بینی قیمت محصولات منتخب کشاورزی ایران با روش تلفیقی شبکه عصبی خودرگرسیونی با ورودی­های برونزا ((NNARX، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد ۲۳، شماره ۲، ص.۵۴-۴۶، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 6. مجرد، عصمت؛ کیخا، احمدعلی و صبوحی صابونی، محمود. (۱۳۸۸) معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه موردی واحدهای مرغداری در منطقه سیستان، مجلهاقتصاد کشاورزی، جلد ۳، شماره ۳، ص.۱۰۶-۹۱.
 7. کیخا، احمدعلی؛ نوبخت، مسعود؛ صبوحی،‌ محمود و زیبایی، منصور. (۱۳۸۷) “مدیریت بقایای گندم بااستفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارس“، فصلنامه اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)  :۲(۲). ص.۱۱۱-۱۳۳.
 8. صبوحی، محمود؛ کیخا، احمدعلی و احمدپور، محمود. (۱۳۸۷) برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت ε تعمیم یافته ( مطالعه موردی زارعین پیشرو دشتستان)، مجله اقتصاد کشاورزی، جلد ۲، شماره ۴، ص. ۷۲-۵۳.
 9. صبوحی صابونی، محمود؛ رستگاری­پور، فاطمه و کیخا، احمدعلی. (۱۳۸۷) تخصیص بهینه آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی دو مرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیت، مجله اقتصاد کشاورزی، جلد ۳، شماره ۱، ص. ۵۵-۳۳.
 10. مسنن مظفری، مهدیه؛ صبوحی، محمود و کیخا، احمدعلی. (۱۳۸۷) مدل حمایت تصمیم­گیری به منظور تخصیص بهینه آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگون، مجله اقتصاد کشاورزی، جلد ۲، شماره۴، ص. ۱۷۶-۱۵۷.
 1. زیبایی، منصور؛ سلطانی، غلامرضا و احمد علی کیخا. (۱۳۷۷) بررسی پیامدهای افزایش سطح زیرکشت ذرت بر الگوی کشت و درآمد کشاورزان استان فارس، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد ۲، شماره ۴، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 2. Keikha, A. A., Babaei, M., Rastegaripour, F. and Tavassoli, A. 2012. Determination of Interval Efficiency Using Data Envelopment Analysis Method: Case Study of Sistan Region, African Journal of Business Management, Vol. 6(18), pp. 5840-5844.
 3. Keikha, A., Keikha, A. A. and Mehrara, M. 2012. Institutional Quality, Economic Growth and Fluctuations of Oil Prices in Oil Dependent Countries: A Panel Cointegration Approach. Journal of Modern Economy, Vol.3 No.2, PP.218-222.
 4. Rastegaripour , F., Keikha, A. A., Tavassoli, A. and Vatanparast, M. 2011. Optimize Exploitation of Latiandam Using Inexact Stochastic Five Stages Programming. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 2075-2081.
 5. Hajibagheri, M. R., Mohammadi, H. and Keikha, A. A. 2011. Economic Analysis and Determining Expender Input of Greenhouse Lycopersicon Esculentum in Fars Province, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 11(5), pp.717-724.

کنفرانس­های علمی:

 • کیخا، احمدعلی و سلطانی، غلامرضا. (۱۳۷۵) “تجزیه و تحلیل تمایلات ریسکی زارعین در استان فارس- ایران“. اولین کنفرانس انجمن اقتصاددانان کشاورزی ایران، زابل، ایران.
 • اسد فلسفی­زاده، ندا؛ کیخا، احمدعلی و صبوحی صابونی محمود. (۱۳۸۸) کاربرد روش حداکثرآنتروپی تعمیم یافته برای تعیین کارآیی برنجکاران ایران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، آدرس وب:http://www.civilica.com/Paper-IAEC07-IAEC07_003.html
 • کیخا، احمدعلی؛ غفاری­مقدم، زهرا و رفیعی­راد، ساره. (۱۳۸۸) بررسی توزیع آب بین شبکه­های آبیاری منطقه سیستان. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، آدرسوب:http://www.civilica.com/Paper-IAEC07-IAEC07_003.html
 • غفاری­مقدم، زهرا و کیخا، احمدعلی. (۱۳۹۱) تخمین تابع تفاضا آب بخش کشاورزی با استفاده از تابعآب  محصول (مطالعه موردی: منطقه سیستان). اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران.
 • Kehkha, A.A., Cacho, O.J. 2003. Transboundry Water Management in the Sistan Region of Iran. Contributed Paper: 2nd International Symposium on. Transboundry Water Management, Tucson, Arizona, USA.
 • Kehkha, A.A., Cacho, O.J. 2003. Water Management Challenges in the Sistan Region of Iran. Contributed Paper: 7th Symposium of the Australian and New Zealand Agricultural and Resource Economics Society. Auckland, New Zealand.
 • Kehkha, A.A., Cacho, O.J. and Hardaker, J.B. 2004. Water Resources Management Focusing on Drought Mitigation in Iran: the Case of the Sistan Region. Contributed Paper: 48th Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society. Melbourne, VIC, Australia.
 • Kehkha, A. A., Soltani Mohammadi, G. and Renato, VA.. 2005. Agricultural Risk Analysis in the Fars Province of Iran: A Risk-Programming Approach, Working Paper Series in Agricultural and Resource Economics No. 2.URI: http://www.une.edu.au/febl/EconStud/wps.htm
 • Kehkha, A. A., Soltani Mohammadi, G. and Renato, VA.. 2005. The Effects of Risk on Cropping Pattern and Farmers’ Income. Contributed Paper: 49th Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society. Coffs Harbor, NSW, Australia.
 • Keikha, A. A. and Nobakht, M. 2009. Modeling of Kutum Fisheries Management in the Iranian Coastal Water of the Caspian Sea. ۱۸th World IMACS/MODSIM Congress, Cairns, Australia. http://mssanz.org.au/modsim09.

کتاب:

 • سلطانی، غلامرضا، زیبائی، منصور و احمد علی کیخا (۱۳۷۸)، کاربرد برنامه ریزی ریاضی درکشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت کشاورزی، ایران.