زندگی‌نامه


مشخصات فردی:

  • نام و نام خانوادگی: احمد علی کیخا
  • تاریخ و محل تولد:  دهم خرداد ماه ۱۳۴۶- زابل
  • وضعیت تأهل: متاهل دارای سه فرزند

سوابق تحصیلی:

  • لیسانس مهندسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز، ایران، ۱۳۶۹؛
  • فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز، ایران، ۱۳۷۳؛
  • دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد آب از دانشگاه نیوانگلند استرالیا، ۱۳۸۴؛
  • عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.

 

  • عنوان پایان نامه کارشناسی­ ارشد:

بررسی اثرات ریسک روی الگوی کشت و درآمد زارعین در استان فارس.

  • عنوان پایان نامه دکتری:

مدل­سازی مدیریت منابع آب در منطقه سیستان- ایران.